Arşivler: Services

Bildirim ve Beyanlar

Çevre mevzuatı gereği her türlü atık (tehlikeli ya da tehlikesiz) üreten işletmeler atık beyan formunu doldurmakla yükümlüdür. Atık beyanı formu çevrimiçi olarak, her sene 1 Ocak – 31 Mart tarihleri arasında doldurulmalıdır. Bu tarih aralığı dışında işletmeler atık beyan işlemi gerçekleştiremezler. Bu formu doldurmak, onaylamak, çıktısını alarak beş yıl süreyle bir nüshasını muhafaza etmek zorundadır. […]

Atık Yönetim Planı

Atık yönetim planı, işletmenin çıkardığı tüm atıkların oluşumundan bertarafına kadar olan süreci tasarladıkları plandır ve bakanlık tarafından önceden belirlenmiş formatta hazırlanmalıdır. Planların hazırlanması, değerlendirilmesi ve onaylanması süresince yapılan tüm işlemler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenen esaslara göre yapılmalıdır. Planda yer alması gereken bilgilerin bir kısmı şunlardır: Atık oluşumuna neden olan faaliyetlerin ve […]

Atık Yönetimi

Çevre ve insan sağlığı göz önünde bulundurularak atıkların yönetimini sağlama amacıyla oluşturulan Atık Yönetimi Yönetmeliği atık oluşumunun azaltılması, atıkların yeniden kullanımı, geri dönüşümü ve geri kazanımı gibi konuları içermektedir. Tehlikeli atıklar başta olmak üzere tüm atıkların çevreye zarar vermeden toplanması ve yapılabiliyorsa geri dönüştürülmesi önemlidir. İşletmelerin atık üretimi kaçınılmazdır. Bu nedenle doğayı, çevreyi, insan ve […]

Sıfır Atık Danışmanlığı

Sıfır atık yönetimi 12.07.2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sıfır Atık Yönetmeliği” kapsamında sınırları belirlenmiş ilke ve esasları kapsamaktadır. Yönetmeliğin ana amacı sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda çevre ve insan sağlığının korunmasıdır. Bu amaç doğrultusunda atık yönetim sistemlerinin kurulması, yaygınlaştırılması, geliştirilmesi, izlenmesi ve belgelendirilmesi yapılmaktadır. Çevre danışmanlık firmaları tarafından sunulan sıfır atık danışmanlığı ise […]

Çevre Eğitimi

Çevrenin ve doğanın korunması için atılan her türlü adım geleceğin daha parlak, temiz ve yaşanabilir olması için atılmış bir adımdır. Bu amaçla firmalar, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve birlikler başta olmak üzere herkesin gerekli önlemleri alması gerekmektedir. Bunun için de çevre eğitimi sürdürülebilirlik ve kalkınma için önemlidir. Çevre eğitimi almak ve çevresel farkındalığı artırmak […]

DKKR Ruhsatı

Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (DKKR), Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği’ne göre evsel atıksu dışında kalan endüstri kaynaklı atıksuların kanalizasyon şebekesine bağlanma şartlarını belirleyen belge olarak tanımlanmaktadır. Yükümlülükleri yerine getiren OSB (Organize Sanayi Bölgeleri) ve Kooperatif teşekkülleri ruhsat alabilmektedir. Ruhsat alma şartlarını yerine getiren işletmeler ilgili belediye ya da büyükşehir belediyelerini bilgilendirmelidir. Görüş yazısı sonucunda alınan ruhsat […]

ÇED Görüş Yazısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından çevresel etki değerlendirmesinin tüm kapsamı Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği’nde tanımlanmaktadır. ÇED temelinde doğa ve çevrenin korunmasını amaçlamaktadır. Bakanlık tarafından ekonomik gelişmeye engel olmadan çevreyi korumak için projelerin çevre üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenerek olası çevresel tehditlerin önceden belirlenebildiği, öneriler, çözümler ve […]

Çevre Danışmanlığı

Çevre kirliliğini önlemek ve buna bağlı olarak insan sağlığını korumak için firmaların çevresel etki performanslarına dikkat etmesi, gerekli yasal yükümlülükleri yerine getirmesi ve sürdürülebilir kalkınmayı kendisine ilke edinmesi gerekir. Firmaların çevresel etki değerlendirmesini yaparak bu alandaki performanslarının ölçülmesi doğayı ve halk sağlığını korumak için atması gereken adımlardan birisidir. Bu hizmeti almakla yükümlü firmalar dışında, doğaya […]

Çevre İzin ve Lisansı

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği, 2872 sayılı Çevre Kanunu doğrultusunda alınması zorunlu olan çevre izin ve lisansı sürecinde uyulması gereken usul ve esasların düzenlendiği yönetmeliktir. İşletmeler yönetmelikte geçen maddelere uymakla yükümlüdür. İşletmeler faaliyette bulunabilmek için önce geçici faaliyet belgesi sonra çevre izin ve lisansı almalıdır. Hava emisyonu, gürültü, atıksu ve derin deniz deşarjı gibi konularda […]